Ngày hội đọc sách 23/04/2021
Ngày hội đọc sách 23/04/2021

         Thực hiện kế hoạch số125 /KH-PGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Kim Động về việc tổ chức Ngày hội đọc sách trong các cơ sở giáo dục năm 2021.

          Thực hiện công văn số 129/CV-PGD&ĐT ngày19 tháng 4 năm 2021 V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam  lần thứ 8 trong các trường học.

 Căn cứ  kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường Tiểu học Phú Thịnh.

Trường Tiểu học Phú Thịnh đã tổ chức thành công ngày hội đọc sách năm học 2020 – 2021.